РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКАТА САЛА „ПАРТИЗАН“

Реконструкција ќе се состои од градежни и градежно-занаетчиски работи во вкупен износ од 69.495.606,00 денари. Спектартермо доо Скопје е главен изведувач за реконструкција на спортска сала „Партизан“, во договор со Агенција за млади и спорт, согласно одлуката за избор на најповолна понуда од 16.11.2021 година, (одлука на јавна набавка, бр. 14803/2021). I ФАЗА – во Read more…