СОРАБОТКА

Имаме долгорочна соработка со следниве компаниии:

ЕЛКОК, СРБИЈА

  • Компанија за производство на електрични проводници (бакарна жица, бакарни јажиња, проводници, итн.)

ТРИ ЈЕЛЕ, СРБИЈА

  • Производство на дрвени електрични столбови од 7 – 12 m

РАДЕ КОНЧАР-ТЕП МАКЕДОНИЈА

  • Производство на разводни ормани – метални; Мерни ормани – метални; Мeтална галантерија

ЕМО ОХРИД, МАКЕДОНИЈА

  • Блиндирани трафостаници; Столбни трафостаници; Енергетски маслени трансформатори; НН разводни табли; Среднонапонски блокови; Раставувачи; Метална галантерија; Челично решеткасти столбови; Мерни трансформатори