УСЛУГИ

НИЕ НУДИМЕ УСЛУГИ ВО ДОМЕН НА: Нудиме специјализирана работна рака (лимари-изолатери) за термоизолатерски, како и кровопокривачки работи. Изведуваме електромонтажни работи наелектрична мрежа со низок, среден и висок напон; монтираме трафостаници и др. електроинсталации. Во ова област соработуваме со ЕВН Македонија, со ископи на канали и ровови, а во врска со Рамковни договори за КЕЦ Ѓорче Read more…