ТЕРМОИЗОЛАЦИЈА

Многу важен дел од нашите комерцијални активности е термоизолација. Изведуваме термоизолациони работи со минерална волна и алуминиумски лим на водоводни и топловодни цевки, резервоари и котли. Имаме добар оперативен тим, кои се состоји од приближно 20 искусни оперативци, способни за изведување комплицирани термоизолациони теренски работи. Успешно ги изведуваме сите ремонтни работи за најголеми енергетски построенија Read more…