Како да се заштитете во градежништво за време на корона вирус

Според прописите за безбедност и здравје при работа, работодавачот е должен да обезбеди безбедни и здрави услови за работа на своите вработени, како и на луѓето кои времено присуствуваат на локацијата каде што се одвива работниот процес. За повеќе информации, долу имате водилка за безбедност и здравје при работа во градежништво, во превенција за КОВИД-19 Read more…