УСЛУГИ

НИЕ НУДИМЕ УСЛУГИ ВО ДОМЕН НА:

ТЕРМОИЗОЛАТЕРСКИ РАБОТИ

Нудиме специјализирана работна рака (лимари-изолатери) за термоизолатерски, како и кровопокривачки работи.

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИ РАБОТИ

Изведуваме електромонтажни работи на
електрична мрежа со низок, среден и висок напон; монтираме трафостаници и др. електроинсталации.

ГРАДЕЖНО ЗЕМЈЕНИ РАБОТИ

Во ова област соработуваме со ЕВН Македонија, со ископи на канали и ровови, а во врска со Рамковни договори за КЕЦ Ѓорче Петров и Васил Главинов.