ISO СТАНДАРДИ И ЛИЦЕНЦА А

Од ноември, 2021. година, Спектартермо ја заврши успешнo ресертификацијата на трите ISO стандарди, од областа на управување и квалитет, заштита на животна средина и безбедност и здравје при работа:


  • во прилог може да ги преземете горе наведените сертификати:

Лиценцирани сме за изведување на градби од прва категорија:

  • во прилог може да ја преземете лиценца А за градби од I категорија: