ISO СТАНДАРДИ И СЕРТИФИКАТИ

Од Јануари 2007, Спектартермо почнал со имплементација на ISO Системот за управување на квалитет. Од 2018, ги ажуриравме сите од нашите три главни стандарди:

  • ISO 9001:2015 – Систем за управување на квалитет
  • ISO 14001:2015 – Систем за заштита на човекова околина и
  • OHSAS 18001:2007 – Систем за здравје и безбедност при работа

Лиценца А – за градежни работи од I категорија

For construction works of first category
For construction works of first category