НАША ИСТОРИЈА

СПЕКТАРТЕРМО – Скопје е компанија регистрирана за изведување на градежни, градежно занаетчиски, електромонтажни работи и трговија со опрема. Компанијата е основана во 1991. година од страна на оснивачот – Драгомир Милиќевиќ и другите содружници.

Спектартермо е компанија со семејни вредности. Ние цениме и негуваме тимска работа, посветеност и почитување помеѓу колегите.

Предраг Милиќевиќ, Извршен директор

ИЗЈАВА ЗА КВАЛИТЕТ

Главната цел на нашата компанија е снабдување на нашите потрошувачи со квалитетни производи и услуги, во согласност со сите законски и работни прописи.

Одбор на директори – Спектартермо доо Скопје