РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СПОРТСКАТА САЛА „ПАРТИЗАН“

Реконструкција ќе се состои од градежни и градежно-занаетчиски работи во вкупен износ од 69.495.606,00 денари. Спектартермо доо Скопје е главен изведувач за реконструкција на спортска сала „Партизан“, во договор со Агенција за млади и спорт, согласно одлуката за избор на најповолна понуда од 16.11.2021 година, (одлука на јавна набавка, бр. 14803/2021). I ФАЗА – во Read more…

Партерно уредување на КЕЈ 13 Ноември

Спектартермо доо Скопје, како најдобар понудувач доби тендер преку јавен оглас од Град Скопје за Партерно уредување на „Кеј 13 Ноември“, од Телеком до Холидеј Ин. Вкупната вредност на договорот е 75.114.002,00 (седумдесет и пет милиони сто четиринаесет илјади и два денари), без ДДВ. Опсег на работите се движи од земјено градежни работи, до поврзување Read more…

Технички прием во Севинч Макина, Анкара – Турција

Претставници од Спектартермо доо Скопје, заедно со членови од ЕСМ Македонија, беа на технички прием и испитување во Севинч Макина, Анкара – Турција, на вентилски затварачи за ХЕЦ Глобочица. Спектартермо доо Скопје е носител на договорот “Замена на предтурбински пепeруткасти затварачи за ХЕЦ Глобочица, ХЕЦ Тиквеш и ХЕЦ Шпиље”, по јавен повик од ЕСМ Македонија. Read more…

Гасификација на општина Илинден

Во рамките на проектот – Воспоставување на гасификациски систем, воведување на гасификација на стопанските објекти, во тек е реализацијата на втората фаза од овој проект во должина од 3500 метри, од локалната економска зона Марино-Кадино до локалната економска зона Ограѓа. Спектартермо доо Скопје, како главен изведувач на работите, е завршил првата фаза од проектот, односно Read more…

Работна акција – чистење на плац

На 27.06.2020 направивме колективна работна акција – со цел да овозможиме подобра инфраструктура за извршување на работните задачи. Акцијата е дел од подолгорочна стратегија за менаџирање на отпад и подобрување на инфраструктурата на Спектартермо плац во општина Бутел. Во соработка со Екоцентар 97, изрециклиравме 3.180 kg старо железо, 1.240 kg алуминиум кабел и жица и Read more…

Како да се заштитете во градежништво за време на корона вирус

Според прописите за безбедност и здравје при работа, работодавачот е должен да обезбеди безбедни и здрави услови за работа на своите вработени, како и на луѓето кои времено присуствуваат на локацијата каде што се одвива работниот процес. За повеќе информации, долу имате водилка за безбедност и здравје при работа во градежништво, во превенција за КОВИД-19 Read more…

Нови ISO 45001:2018

Од ноември 2019, Спектартермо е сертифициран со нов ИСО стандард во доменот на безбедност и здравје при работа – ISO 45001:2018. Горе наведениот ИСО стандард е наследник од поранешниот OHSAS 18001:2007 и е меѓународно признат од страна на ТУВ Норд Македонија, како дел од групацијата на ТУВ Норд, Германија. Користи од ISO 45001:2018 се: Намален Read more…

Инклузивно детско игралиште во Влае, Делфина плоштад

Спектартермо е изградил ново игралиште во урбана заедница Влае, Делфина плоштад. Во прашање е инклузивно игралиште, адаптирано за деца со специјални потреби.